Για την αειφόρο εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, πρωτίστως είναι σημαντικό να γίνει μελέτη για να προσδιοριστούν, οι υδραυλικοί παράμετροι των υδροφορέων, το παραγωγικό δυναμικό και οι τρόποι αξιοποίησης και διαχείρισης, προκειμένου η χρήση των υδάτινων πόρων να μην καταστεί αφενός αρνητική για το περιβάλλον, αφετέρου οικονομικά δαπανηρή για τον χρήστη.

Με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (όργανα μέτρησης, στάθμης, παροχής, data logger, χημικές παραμέτρους), γίνεται λεπτομερέστατη μέτρηση & καταγραφή (μετρήσεις ανά 1 min) των δεδομένων στην ύπαιθρο. Ακολούθως με την χρήση λογισμικού σε συνδιασμό με την μακροχρόνια εμπειρία, γίνεται επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τις βέλτιστες παραμέτρους για την αξιοποίηση ενός υδροληπτικού έργου. Ο μεθοδικός σχεδιασμός, η ορθή εκτέλεση και η αναλυτική συγκέντρωση των δεδομένων υπαίθρου, αποτελούν την βάση για την αποτελεσματική αξιολόγηση των δυναμικών παραμέτρων των υδρομαστευτικών έργων. Όλα τα δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στον ενδιαφερόμενο και αποτελούν την καταγεγραμμένη εικόνα αναφοράς για την υδροληψία.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Υπόγεια υδροληπτικά έργα (Υδρογεωτρήσεις): Εκτέλεση Δοκιμαστικής άντλησης σε Υδρογεώτρηση

 

Εκτέλεση επιτόπου μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων, στάθμης και παροχής – Εξοπλισμός για την μέτρηση και καταγραφή των αντλητικών δεδομένων και φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού» (data Logger, παροχόμετρο, κ.τ.λ.)

Όργανα εκτέλεσης επιτόπου μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων, στάθμης και παροχής

Παρουσίαση των καταγεγραμένων αντλητικών δεδομενων

Παρουσίαση των καταγεγραμένων αντλητικών δεδομενων

Επεξεργασία αντλητικών δεδομένων

Επεξεργασία αντλητικών δεδομένων

Επιφανειακά Υδροληπτικά έργα

Η εκτίμηση εκφορτίσεων πηγών ή επιφανειακών απορροών υδατορεμάτων, συμβάλει στη ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων μιας περιοχής. Με την χρήση οργάνων γίνεται υπολογισμός της παροχής επιφανειακών υδάτων (πηγών, υδρορρέματων, κ.τ.λ.). Στα πλαίσια ειδικών υδρογεωλογικών μελέτων, γίνεται επεξεργασία μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμός του συντελεστή στείρευσης πηγών. Επίσης γίνεται εκτίμηση της στερεοπαροχής επιφανειακών υδρορεμάτων και του τρόπου επηρεασμού των τεχνικών έργων ανάσχεσης.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών:

Επιφανειακά υδατά. Μετωπική ανάβλυση πηγαίων υδάτων

Σημ.: Μετωπική ανάβλυση πηγών

78

Καμπύλη στείρευσης πηγής

79

Σκαρίφημα εκφόρτισης πηγής