Αδειοδοτήσεις

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελετών, την υποβολή και διεκπεραίωση αδειοδοτήσεων, για την:

– Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ)
– Έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού (Γεωτρήσεις, Πηγάδια, Υδρομαστεύσεις)
– Έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού Υφιστάμενων Υδροληψιών (Γεωτρήσεις, Πηγάδια, Υδρομαστεύσεις)
– Έκδοση Άδειας Αναγνώρισης Φυσικού Επιτραπέζιου ή Μεταλλικού νερού
– Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Γεωθερμικού συστήματος Ψύξης – Θέρμανσης
– Έκδοση Άδειας Λειτουργίας και Περιβαλλοντική αδειοδότηση, Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, Κτηνοτροφικών & Πτηνοτροφικών μονάδων.

Ειδικού Συμβούλου

Με επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, αναλαμβάνουμε να παρέχουμε με υπευθυνότητα και εχεμύθεια συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα όπως:

– Τον εντοπισμό κατάλληλων περιοχών για την εκπόνηση και εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων
– Την επιλογή χωροθέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων (π.χ. Εγκατάσταση Βιομηχανιών, Εμφιαλωτηρίων, Ιχθυογεννητικών σταθμών, Μονάδων παρασκευής τσιμέντου & σκυροδέματος, κ.τ.λ.)
– Τον έλεγχο μελετών, αξιολόγηση προσφορών, κ.τ.λ.

Πραγματογνωμοσύνες

Εκπονούμε τεχνικές πραγματογνωμοσύνες σε θέματα γεωλογικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Ενόργανες και επιτόπου αναλύσεις-Μετρήσεις

Με κατάλληλο, σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισμό, παρέχουμε την δυνατότητα για:

– Μακροχρόνια ενόργανη συνεχή παρακολούθηση υδρομαστευτικών έργων με την χρήση αυτογραφικών οργάνων (Π.χ. μέτρηση και καταγραφή υδροστατικής στάθμης, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας κ.τ.λ.) σε μεγάλο βάθος.
– Μακροχρόνια ενόργανη παρακολούθηση γεωτεχνικών έργων (π.χ. τοποθέτηση κλισιομετρικών οργάνων).
– Μέτρηση της στάθμης, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας σε μεγάλο βάθος.
– Δειγματοληψία νερού και αποστολή σε πιστοποιημένο εργαστήριο για ανάλυση.
– Δειγματοληψία υπογείων υδάτων με δειγματολήπτη βάθους (τύπου bailer).
– Επί τόπου μέτρησης/καταγραφή pH, αγωγιμότητας, TDS (ολικά διαλυμένα στερεά), θερμοκρασίας νερού, με πολυμετρικό όργανο.
– Μετρήσεις παροχής πηγών και υδατορεμάτων με χρήση μυλίσκου.