Υδρογεωλογικές μελέτες με σκοπό τον προσδιορισμό των υδατοπιθανών σημείων για την κατασκευή έργων αξιοποίησης του υπόγειου υδάτινου δυναμικού και τον καθορισμό θέσεων κατασκευής υπόγειων υδρομαστευτικών έργων (υδρογεωτρήσεων, πηγαδιών) και για την υδρομάστευση πηγών.

Υδρογεωλογικές Αναγνωρίσεις – Χαρτογραφήσεις, απογραφή σημείων εμφάνισης νερού. Η απογραφή των υδροσημείων (πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.) αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δυναμικότητας των υπόγειων υδατικών συστημάτων και των συνθηκών εκμετάλλευσης τους για διάφορες χρήσεις.

Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες με βάση τις απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Καθορισμός ζωνών για την προστασία υδροληπτικών έργων (πηγών, υδρογεωτρήσεων).

Μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού.

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων μετά από επεξεργασία (βιολογικό καθαρισμό) δεν μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες Ρυπαντικής Επιδεκτικότητας Υδροφορέων, είναι αναγκαίο να εκπονηθούν προκειμένου να διερευνηθεί αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και η διάθεση συμβατή με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Υδρογεωλογική μελέτη για την εκτέλεση υδρογεώτρησης:

Υδρογεωλογική μελέτη ρυπαντικής επιδεκτικότητας για την διάθεση υγρών αποβλήτων

 

Δοκιμαστικό όρυγμα για τον έλεγχο Διάγραμμα απορροφητικότητας Και την εφαρμογή δοκιμής απορροφητικότητας