Έρευνες για τον εντοπισμό, την εκτίμηση αποθεμάτων και την επιλογή κατάλληλων θέσεων για:

– Αδρανή υλικά
– Δανειοθαλάμους
– Μάρμαρα
– Διακοσμητικούς λίθους

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Γεωλογική μελέτη για την εκτίμηση των αποθεμάτων για διακοσμητικούς λίθους στην περιοχή της Ηπείρου.

Ανθρακικοί σχηματισμοί για διακοσμητική χρήση