Η κατασκευή μίας υδρογεώτρησης αποτελεί ένα εξειδικευμένο αντικείμενο που απαιτεί συνδυασμό, επιστημονικής γνώσης, διαθέσιμης τεχνολογίας και εμπειρίας. Η εκτέλεση ενός γεωτρητικού έργου λόγω της ασάφειας του περιβάλλοντος εντός του οποίου εκτελείται, ενέχει ιδιαίτερα μεγάλες αβεβαιότητες. Η αδυναμία του προσδιορισμού εκ των προτέρων όλων των παραμέτρων που θα επηρεάσουν την κατασκευή και το κόστος, επιβάλλει λεπτομερή σχεδιασμό, οργάνωση, τεχνική κατάρτιση, μηχανολογικό εξοπλισμό και εμπειρία, προκειμένου έγκαιρα και αποτελεσματικά να ανιχνεύονται και να επιλύονται τυχόν δυσκολίες, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα ασφαλές, οικονομικό και άρτιο από τεχνικής πλευράς έργο.

Η πολυετής εμπειρία στο αντικείμενο της κατασκευής, σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση και την αδιάλειπτη επιτόπια παρακολούθηση των κατασκευαστικών εργασιών, εγγυώνται άρτια, έντεχνη, & οικονομική κατασκευή.

Η υποστήριξη που παρέχουμε σχετίζεται με:
– τον σχεδιασμό του έργου
– την οργάνωση του εργοταξίου
– την επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού
– την υλοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων αντιμετώπισης προβλημάτων, διάτρησης ασταθών σχηματισμών, απομόνωσης υδροφορέων κ.τ.λ.
– την Επίβλεψη κατασκευής, την αξιολόγηση και παρουσίαση των διατρητικών στοιχείων

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Έχει κατασκευαστεί επιτυχώς πολύ μεγάλος αριθμός υδρογεωτρήσεων, Δημόσιων Φορέων, Βιομηχανιών και Ιδιωτών. Οι υδρογεωτρήσεις είναι έργα Υδρευτικής, Βιομηχανικής, Αρδευτικής, Ενεργειακής και Πολλαπλής χρήσης νερού. Με σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή των – κατά περίπτωση – κατάλληλων προδιαγραφών, επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον χρήστη.

Κατασκευή Υδρογεώτρησης Υδρευτικής Χρήσης στην περιοχή της Αχαΐας

 

Έργο Βιομηχανικής Χρήσης (Εμφιάλωση νερού)

Εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης υδρογεώτρησης με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα