Με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού παρέχεται η δυνατότητα για την υποεπιφανειακή αναγνώριση των γεωλογικών, υδρογεωλογικών, τεκτονικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων.

Ακόμη, η γεωφυσική διερεύνηση έχει αποφασιστική συμβολή στην αρχαιολογική έρευνα.

 

Επιφανειακές Γεωφυσικές Έρευνες

Ηλεκτρική Τομογραφία, Γεωηλεκτρικές Διασκοπίσεις:

Εφαρμογές: Γεωτεχνική αναγνώριση, υδρογεωλογική έρευνα, περιβαλλοντικά προβλήματα (Χ.Υ.Τ.Α., θαλάσσια διείσδυση – υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων κ.τ.λ.), υπόγεια έγκοιλα, θεμελιώσεις κτηρίων, κατολισθήσεις, δίκτυα υποδομών, αρχαιολογικές ερευνες κ.τ.λ.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Γεωφυσική έρευνα για τον προσδιορισμό των γεωτεχνικών συνθηκών στην αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου:

Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας με την χρήση Γεωηλεκτρικής διασκόπησης

Εξοπλισμός Γεωφυσικής έρευνας (Γεωηλεκρική Διασκόπιση ή Βυθοσκόπιση)

Γεωφυσική έρευνα με την εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας σε υπόγειο τεχνικό έργο (υπό κατασκευή σήραγγα)

6

Μετρούμενη (a) και υπολογιζόμενη (b) ψευδοτομή και γεωηλεκτρική τομή των πραγματικών τιμών της ειδ. ηλ. αντίστασης (c) της γραμμής μελέτης

Υπόγειες Γεωφυσικές Έρευνες

Διαγραφίες γεωτρήσεων (Well Logging): εκτέλεση μετρήσεων σε γεωτρήσεις

Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού γίνεται καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάλυση δεδομένων εντός γεωτρήσεων για να προσδιοριστούν οι ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών και των υδροφορέων. Με την εφαρμογή των γεωφυσικών μετρήσεων εντός των γεωτρήσεων αντλούνται απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό και την επίλυση υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Εφαρμογές: Υπόγεια υδρογεωλογική έρευνα (προσδιορισμός στρωματογραφικών αλλαγών, πορώδους, προσδιορισμός ποιότητας νερού, διαχωρισμός υφάλμυρων υδροφορέων, εντοπισμός της μόλυνσης των υπεδάφιων οριζόντων, περιβαλλοντικοί έλεγχοι υπόγειων υδάτων).

Παραδείγματα εφαρμογών:

Εκτέλεση διαγραφιών σε υδρογεώτρηση για τον προσδιορισμό των στρωματογραφικών εναλλαγών και του εντοπισμού των υδροφορέων

Εκτέλεση διαγραφιών σε υδρογεώτρηση για τον προσδιορισμό των στρωματογραφικών εναλλαγών.

 

Έλεγχος Βιντεοσκόπηση Γεωτρήσεων

Σε υφιστάμενα έργα γεωτρήσεων, ο οπτικός έλεγχος του εσωτερικού της σωλήνωσης, εντοπίζει τεχνικά προβλήματα και συμβάλει αποφασιστικά στην συντήρηση των υδροληπτικών έργων.

Με την χρήση ειδικής υποβρύχιας κάμερας, επιθεωρείται το εσωτερικό της σωλήνωσης γεωτρήσεων.

  • Έλεγχος ακεραιότητας των σωλήνων
  • Έλεγχος εξογκωμάτων, διατομής, κ.τ.λ.
  • Έλεγχος φίλτρων
  • Εντοπισμός αποικιών αλάτων, σιδηροβακτηριδιών, άμμων κ.τ.λ.

Σε ασωλήνωτα διατρήματα μπορεί να γίνει καταγραφή της λιθολογίας, των κλίσεων, εντοπισμός εγκοίλων, ρωγμών κ.τ.λ.

 

Παραδείγματα εφαρμογών:

Εξοπλισμός Βιντεοσκόπησης γεωτρήσεων (WELL-CAMERA)

Βιντεοσκόπηση υδρευτικής υδρογεώτρησης

Φωτογραφικά αποσπάσματα από το εσωτερικό υδρογεωτρήσεων Φωτογραφικά αποσπάσματα από το εσωτερικό υδρογεωτρήσεων
Φωτογραφικά αποσπάσματα από το εσωτερικό υδρογεωτρήσεων Φωτογραφικά αποσπάσματα από το εσωτερικό υδρογεωτρήσεων

Φωτογραφικά αποσπάσματα από το εσωτερικό υδρογεωτρήσεων