Εκπόνηση γεωλογικών μελετών για τις ανάγκες τεχνικών έργων (π.χ. έργα οδοποιίας, θεμελιώσεις, υδραυλικά έργα, βιολογικοί καθαρισμοί, Υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) κ.τ.λ.)

– Γεωλογικές Μελέτες – Χαρτογραφήσεις
– Τεχνικογεωλογικές μελέτες κατολισθητικών φαινομένων και ευστάθεια πρανών
– Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας σε εκτός σχεδίου περιοχές αλλά και στα πλαίσια πολεοδομικών μελετών (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, επεκτάσεις οικισμών κλπ)
– Υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ)
– Μελέτες (Υδρογεωτεχνικές ή γεωλογικής καταλληλότητας) για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Στα πλαισία μελετών για την κατασκευή τεχνικών έργων έχουν εκπονηθεί γεωλογικές μελέτες και γεωλογικές χαρτογραφήσεις.

37

Γεωλογικός Χάρτης Περιοχής Μελέτης

 

Για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων:

Ζώνη εκδήλωσης κατολισθητικού φαινομένου

 

Καταλληλόλητας δόμησης οικοπέδου σε εκτός σχεδίου περιοχή:

Επισήμανση ζωνών αστάθειας στα πρανή και προσδιορισμός κατευθυντικότητας μετακίνησης

Επισήμανση ζωνών αστάθειας στα πρανή και προσδιορισμός κατευθυντικότητας μετακίνησης