Η διάρκεια ζωής των υδρογεωτρήσεων ποικίλει από μερικά χρόνια έως και μερικές δεκαετίες. Ορισμένοι παράγοντες που σχετίζονται με την λιθολογική σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών τη χημική σύσταση του νερού, την κατασκευή του έργου καθώς και τη χρήση του (ρυθμός άντλησης), συνεπιδρούν και καθορίζουν τη διάρκεια της μέγιστης παραγωγικής λειτουργικότητας μιας υδρογεώτρησης.

Με την πάροδο του χρόνου, η απόδοση της γεώτρησης μειώνεται αποδίδοντας χαμηλότερες παροχές, μη εξυπηρετώντας τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Εξετάζοντας λοιπόν το πρόβλημα από οικονομική σκοπιά, πολλές φορές είναι ασύμφορο να κατασκευαστεί μια νέα υδρογεώτρηση σε αντικατάσταση της παλιάς.

Οι Τεχνικές Συντήρησης – Επανόρθωσης, μπορούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργικότητα των υδροληπτικών έργων και να ανατάξουν στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό το βαθμό απόδοσης που χάθηκε.

Τα συνηθέστερα προβλήματα που συναντάμε στις υδρογεωτρήσεις με την πάροδο του χρόνου είναι:

– Έμφραξη από λεπτόκοκκο υλικό, των ανοιγμάτων των φιλτροσωλήνων .
– Απόθεση αλάτων πάνω την σωλήνωση της γεώτρησης
– Ανάπτυξη αποικών βακτηριδίων πάνω στους φιλτροσωλήνες.
– Διάβρωση σωλήνωσης (πχ. Ηλεκτρόλυση).
– Αποκοπή σωλήνωσης.
– Ταπείνωση-Εξάντληση του υδροφορέα
– Υγειονομικά προβλήματα

Σήμερα και με την συνδυαστική χρήση του οπτικού ελέγχου (βιντεοσκόπηση) του εσωτερικού μίας υδρογεώτρησης, μπορούν να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν τεχνικές παρεμβάσεις που λύνουν προβλήματα λειτουργικότητας των υδρογεωτρήσεων και οδηγούν σε λειτουργική επανόρθωση. Έτσι, βελτιώνοντας το βαθμό απόδοσης, προλαμβάνοντας πιθανή αστοχία ή επανορθώνοντας την υδροληψία επιτυγχάνεται για τον χρήστη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Με την βιντεοσκόπηση του εσωτερικού Δημοτικής Υδρογεώτρησης, αναγνωρίστηκε η διάβρωση των σωληνώσεων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αποσωλήνωση του υδροληπτικού έργου και αντικατάσταση των σωληνώσεων με νέες οδηγώντας σε πλήρη επανόρθωση της υδρογεώτρησης.

32   33

34