Η Γεωτεχνική – Τεχνικογεωλογική έρευνα πεδίου έχει σαν στόχο την συλλογή των απαραίτητων γεωλογικών τεχνικογεωλογικών, υδρογεωλογικών γεωτεχνικών δεδομένων, για τον σχεδιασμό κατασκευής τεχνικών έργων, τη θεμελίωση κατασκευών, την αντιμετώπιση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφορίων εκτελούνται ερευνητικά φρέατα ή δειγματοληπτικές γεωτρήσεις. Οι επίτοπου δοκιμές εδαφομηχανικής ή βραχομηχανικής (όπως π.χ. πρότυπης δοκιμής διείσδυσης (S.P.T.), Διεισδυσης Κώνου, πρεσσιομέτρου, προσδιορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας, κ.τ.λ.), μας προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση και επίλυση τεχνικογεωλογικών προβλήματων.

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την επίβλεψη γεωτεχνικής έρευνας, την εκτέλεση των εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών, την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων και τέλος σε συνεργασία με Γεωτεχνικό Μηχανικό, την αξιολόγηση των στοιχείων με τις προτάσεις επίλυσης του γεωτεχνικού προβλήματος που εξετάζεται.

Εφαρμογές

Η καταλληλότητα του γεωλογικού περιβάλλοντος για την χωροθέτηση χώρων Χ.Υ.Τ.Α., ΧΥΤΥ, λιμνοδεξαμενών, κτιρίων, οδών, κ.τ.λ. μπορεί να διερευνηθεί με αποτελεσματικότητα με τις γεωτεχνικές-τεχνογεωλογικές έρευνες. Ακόμη, με τις εν λόγω έρευνες γίνεται διευρεύνηση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων (κατολισθήσεις, καθηζίσεις, κ.τ.λ.) και των αιτίων πρόκλησης. Η εργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια, ώστε ή άρση τους να οδηγήσει σε επίλυση ή αποτροπή μελλοντικών καταστροφών.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Εκτέλεση γεωτεχνικής-τεχνικογεωλογικής έρευνας

Εκτέλεση γεωτεχνικής-τεχνικογεωλογικής έρευνας

Καταγραφή, αποθήκευση δειγμάτων γεωλογικών σχηματισμών από την εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας.

Καταγραφή, αποθήκευση δειγμάτων γεωτεχνικής έρευνας

Τεχνικογεωλογική τομή παρουσίασης αποτελεσμάτων γεώτρησης από γεωτεχνική έρευνα

Τεχνικογεωλογική τομή παρουσίασης αποτελεσμάτων γεώτρησης από γεωτεχνική έρευνα