Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και τα μέτρα προστασίας για την διασφάλιση της αειφορίας, είναι μείζονος σημασίας στην υλοποίηση μίας δραστηριότητας. Στα πλαίσια των αναγκών αυτών εκπονούνται περιβαλλοντικές μελέτες για την εκτέλεση έργων γεωλογικού ενδιαφέροντος.

  • Περιβαλλοντικές Μελέτες γεωτρήσεων
  • Περιβαλλοντικές μελέτες έργων Τεχνητού Εμπλουτισμού Υδροφορέων.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών

Στα πλαίσια έκδοσης αδειών εκτέλεσης έργου ή χρήσης νερού, έχουν συνταχθεί περιβαλλοντικές μελέτες για έργα υδρογεωτρήσεων για υδρευτική ή αρδευτική χρήση καθώς και ως συνοδά έργα βιομηχανικών εγκαταστάσεων.